وبلاگ وبلاگ

قانون دفاتر پیشخوان حلال مشکلات دفاتر یا ایجاد یک رانت با ابزار قانونی؟

تصویب قانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت یک ضرورت است؟ نقاط ضعف قانون موجود چیست که موضوع تغییر و تصویب قانون جدید در مجلس مطرح شده است؟ این قانون حلال مشکلات دفاتر است یا ایجاد کننده یک رانت قانونی برای عده ای سودجو است که سالهاست به استثمار دفاتر مشغول هستند؟ چرا نمایندگان ذینفعان و تاثیر گذاران در توسعه اصلی دفاتر و دستگاههای اصلی که مسئولیت مدیریت دفاتر با آنهاست در جلسات کمیته اداری و استخدامی و کمیسیون اجتماعی مجلس دعوت نمی شوند و اجازه حضور ندارند؟نقش کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان در ایجاد این رانت چیست؟