دارنده محترم پروانه دفتر پیشخوان خدمات دولت:

ضمن تشکر از اینکه سامانه ما را جهت عرضه خدمات در دفتر خود انتخاب کرده اید، به آگاهی شما می رساند اطلاعات اغلب دفاتر پیشخوان خدمات دولت شهری در سامانه مدیریت خدمات مکارم شرق ایرانیان ثبت شده است ؛ نام کاربری این دفاتر "شماره پروانه" و رمز عبور بصورت پیامک به شماره تلفن همراه دارنده پروانه، ارسال می شود.

در صورتی که شما هنوز پیامکی در این ارتباط دریافت نکرده اید؛ فرم ثبت نام را تکمیل نمائید. ما دراولین فرصت، وضعیت کاربری شما را در سامانه پیگیری خواهیم کرد.